Σκοπός διεξαγωγής

Κατά τη διάρκεια της προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών παρουσιάζουν δυσκολίες προσοχής ή λαμβάνουν διάγνωση Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με/ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), μια χρόνια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Τα παιδιά με δυσκολίες προσοχής ή διάγνωση ΔΕΠ-Υ συχνά παρουσιάζουν ελλείμματα:

  • στην εστίαση της προσοχής τους σε συγκεκριμένες σημαντικές πληροφορίες (π.χ. στην εκπαιδευτικό που παραδίδει μάθημα) αγνοώντας άλλα ασήμαντα στοιχεία του περιβάλλοντος (π.χ. θόρυβος έξω από την τάξη),

  • στη διατήρηση και συγκέντρωση της προσοχής σε μια δραστηριότητα για σημαντικό χρονικό διάστημα (π.χ. να ακούν μια ιστορία συγκεντρωμένα)

  • στη μνήμη εργασίας (η προσοχή είναι σημαντική για να περάσει η πληροφορία στη μνήμη μας) και

  • στον έλεγχο των παρορμήσεων (π.χ. δεν μπορούν να περιμένουν τη σειρά τους).

Η προσοχή είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική μνήμη και μάθηση, την ακοή και την παρατήρηση, αλλά και την κατάλληλη ανταπόκριση σε στοιχεία του περιβάλλοντος. Έτσι, τα προβλήματα που προκύπτουν από τις δυσκολίες προσοχής εκφράζονται με χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση, μη επιθυμητές συμπεριφορές και προβλήματα στις οικογενειακές σχέσεις και τις σχέσεις με τους συνομηλίκους.

Οι γονείς παιδιών με δυσκολίες προσοχής ή διάγνωση ΔΕΠ-Υ, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα γονικού άγχους και βιώνουν αρκετά έντονα και δυσάρεστα συναισθήματα στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν την οικογενειακή ρουτίνα και τις δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά τους.

Η παροχή κατάλληλης υποστήριξης και παρέμβασης στα παιδιά με δυσκολίες προσοχής/ ΔΕΠ-Υ και στους γονείς τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Έτσι, ο στόχος της έρευνας είναι η εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης "Εικο-Στήριξη και Παιδί" για παιδιά με διάγνωση ΔΕΠ-Υ και τους γονείς τους. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει στοιχεία από ευρέως αποδεκτές παρεμβάσεις που χρησιμοποιούνται για παιδιά με ΔΕΠ-Υ σε συνδυασμό με τη χρήση της καινοτόμου τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας (virtual reality, VR), η οποία έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε παρεμβάσεις για ενήλικο, αλλά και παιδικό πληθυσμό. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο πεδίο Πρόγραμμα Παρέμβασης.

Διαδικασία

Αν επιλέξετε να συμμετέχετε στην έρευνα, τότε εσείς και το παιδί σας θα έχετε την ευκαιρία να λάβετε μέρος δωρεάν στο πρόγραμμα παρέμβασης "Εικο-Στήριξη και Παιδί".

Πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος παρέμβασης, εσείς και το παιδί σας θα κληθείτε να συμπληρώσετε κάποια ερωτηματολόγια τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε παρόμοιου είδους έρευνες. Επιπλέον, το παιδί σας θα κληθεί να ολοκληρώσει ορισμένα παιχνιδοποιημένα γνωστικά έργα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (περιγραφή και στιγμιότυπα πιο κάτω).

Κατά τη διάρκεια των γνωστικών έργων, θα γίνεται ταυτόχρονη καταγραφή των κινήσεων των ματιών (eye tracking). Πρόκειται για μια απόλυτα ασφαλή, μη-επεμβατική και αποδεκτή μέθοδο, που χρησιμοποιείται ευρέως σε έρευνες με ενήλικες, εφήβους και παιδιά.

Τάισε το πεινασμένο ψάρι!

Στο έργο αυτό, το παιδί θα παίξει ένα παιχνίδι προσοχής που λέγεται "Τάισε το πεινασμένο ψάρι". Αλληλουχίες από κίτρινα ψαράκια θα εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή και ο στόχος του παιδιού είναι να υποδείξει προς ποια πλευρά είναι στραμμένο το στόμα του μεσαίου ψαριού, προκειμένου να πατήσει το σωστό πλήκτρο και να ταϊσει το ψαράκι με επιτυχία!

Σώσε τα ζώα!

Στο έργο αυτό, το παιδί θα παίξει ένα παιχνίδι προσοχής όπου θα παρατηρεί διάφορα ζώα να παρουσιάζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Στόχος είναι να αντιδρά, πατώντας το πλήκτρο του υπολογιστή, μόνο σε συγκεκριμένα ζώα που θα του ζητηθεί και να μην αντιδρά σε κάποια άλλα.

Πύργος του Ρεθύμνου

Το παιδί θα πρέπει να μετακινήσει αντικείμενα (κυλίνδρους) από μια τοποθεσία σε μια άλλη ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες που θα του δοθούν από τον/την εξεταστή/στρια.